Tato webová stránka používá cookies

Využíváme pouze nutné cookies které pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
Žádné jiné cookies typu reklamní, analytické ani personalizační nejsou na tomto webu využívány.

Produkt přidán do košíku
Instagram
Obchodní podmínky PEJSANKOV.CZ platné od 4.3.2013
Provozovatel, správce osobních údajů a odpovědná osoba:
Jana Palčeková
Poupětova 13/1383
170 00 Praha 7
IČO: 64768295

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Úvod
1. Tyto obchodní podmínky se vztahuji na smluvní vztah mezi provozovatelem jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím ohledně koupě zboží resp. služeb, který je uskutečněn přes internetový obchod www.pejsankov.cz nebo jiným způsobem komunikace na dálku.

2. Provozovatelem tohoto obchodu je Jana Palčeková, Poupětova 13/1383,17000 Praha 7, identifikační číslo 64768295

3. Tyto podmínky se vztahují na každý nákup na internetovém obchodu pejsankov.cz. Zákazník je povinen se s jejich obsahem seznámit.

Nákup:
1. Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.Samotná kupní smlouva je uzavřena doručením závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

2. Od uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy,které se řídí těmito podmínkami. Kupující zasláním objednávky a uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří právně nedílnou součást smlouvy.

3.Objednávka je vytvořena budoucím kupujícím výběrem zboží, množství, způsobu platby a dopravy. Kupující má možnost před odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

4. Prodávající prohlašuje, že plní vůči kupujícímu jako spotřebiteli informační a jiné povinnosti dle zákona (§ 53 OZ).

5. Pokud je kupní smlouva uzavřena jiným způsobem, použije se pro proces jejího uzavření občanského zákoníku s tím, že internetový obchod je vždy podkladem pro podání návrhu na kupní smlouvu ze strany kupujícího a návrh na uzavření kupní smlouvy činí kupující.

Cena, doprava a podmínky dodání zboží:
1. Kupní cena je uvedena v českých korunách včetně DPH.

2. Zboží je určené pro trh České republiky a splňuje předpisy platné na jejím území.

3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, platí se zboží předem bankovním převodem, platbou v hotovosti nebo platbou na dobírku. Do zaplacení kupní ceny není prodávající povinen předat zboží kupujícímu. Do úplného zaplacení za zboží a náklady (přeprava apod.) je zboží ve vlastnictví prodávajícího.

4. Zboží je dopravováno běžně užívanými dopravci, konkrétní dopravce se volí v průběhu objednávky a cena za dopravu se přičítá k ceně objednaného zboží. Cena je při objednání zobrazena s ohledem na výběr druhu způsobu dodání zboží a informace o cenách je součástí těchto podmínek.

5. Cena za dopravu se zobrazí v průběhu objednání zboží. Počet doprav a jejich cena se v internetovém obchodu přepočítává automaticky podle druhu, váhy a počtu zboží.

6. Předpokládaná doba dodání včetně doručení je zpravidla 3 dny, nejdéle týden od závazného potvrzení objednávky. V jiném případě, je zákazník včas informován. Nebude-li kupující souhlasit s delší dobou dodání, je oprávněn od smlouvy odstoupit; to však neplatí, pokud je zboží již prodávajícím odesláno.

7. Zboží je odesíláno na adresu uvedenou v objednávce, kupující je povinen si na této adrese zboží převzít a učinit všechny kroky k řádnému převzetí zboží. Pokud tak neučiní, včetně toho, že zboží nepřevezme nebo jeho převzetí odmítne, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 350,- Kč a dále škodu vzniklou prodávajícímu (např. platbu za doručení dopravcem zákazníkovi a zpět prodávajícímu.) Právo na vrácení zboží spotřebitelem po jeho řádném převzetí není tímto dotčeno.

8. Výměny zboží a vrácení zboží z jiných důvodů než jsou stanoveny v těchto podmínkách či v zákoně jsou možné pouze se souhlasem prodávajícího.

9. Obrázky k zboží odpovídají zpravidla přesnému vzhledu zboží, skutečný vzhled však se může v detailech lišit. S ohledem na to jsou obrázky ke zboží pouze ilustrativní. Rozdíl detailů na zboží, např.v barvě není důvodem k reklamaci zboží, zákazník po převzetí zboží však může využít právo na vrácení zboží koupené přes internetový obchod.

Reklamace vad zboží:
1. Kupující je povinen při dodání zboží ihned reklamovat neúplnost dodávky či fyzické poškození dodávky a o zjištěných závadách sepsat s dopravcem protokol, jinak nemusí být reklamace uznána.

2. Kupující je povinen zboží co nejdříve prohlédnout a případné vady uplatnit neprodleně u prodávajícího, zpravidla do tří dnů či do 14-ti dnů u skrytých vad. V případě včasného neoznámení vad nemusí být reklamace uznána. Záruční doba pro spotřebitele je 2 roky a běží od převzetí zboží. Doba použitelnosti či minimální trvanlivosti je uvedena na výrobku či v daňovém dokladu, obvykle činí 12 či 18 měsíců. Záruka se však nevztahuje na vady či úbytky zboží způsobené omezenou dobou použitelnosti výrobku vyplývající z návodu či povahy výrobku. Odstoupení není možné v případech uvedených v § 53 odst. 8 občanského zákoníku (zboží upravené pro zákazníka, zboží podléhající rychlé zkáze atd.).

3. Práva z vad zboží lze uplatnit nejdéle ve lhůtě dvou let od převzetí zboží, jinak zanikají. V případě včasného neoznámení vad po jejich zjištění nemusí být reklamace uznána. O reklamaci bude prodávajícím sepsáno potvrzení či protokol. Daňový doklad nahrazuje záruční list, pokud není vystaven zvláštní záruční list. Reklamace jsou vyřizovány nejdéle do 30-ti dnů od jejich doručení prodávajícímu.

4. Pro uplatnění reklamací a práva z toho vyplývající se použije pro spotřebitele příslušné ustanovené občanského zákoníku. Záruka se dále nevztahuje na nakládání se zbožím v rozporu s návodem, obecnými znalostmi či nevhodným použitím nebo uskladněním.

5. Platnost informací o zboží a cenách je vždy platná pro daný časový okamžik zobrazení v internetovém obchodu, resp. nejpozději k okamžiku potvrzení objednávky.

Odstoupení od smlouvy do 14- ti dnů:
1. Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14- ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, a to při koupi na přes internet či jiný způsob umožňující komunikaci na dálku dle zákona, a v této době odstoupení doručit prodávajícímu. To neplatí při jiných způsobech koupě, např. při osobním odběru.

2. Zboží je kupující povinen nejpozději v této stejné lhůtě, tj. do 14- ti dnů, doručit na své náklady osobně či dopravcem prodávajícímu, do doby převzetí zboží prodávajícím nese nebezpečí škody na věci kupující.

3. Prodávající má v případě využití tohoto oprávnění spotřebitelem právo dle zákona na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží a je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu kupujícímu do 30- ti dnů od doručení vráceného zboží, které je nepoškozené, nepoužívané, vrácené se všemi součástmi, návodem atd. Není-li dohodnuto jinak, vrací se kupní cena bankovním převodem na účet sdělený kupujícím, popř. na adresu dodání zboží poštovní poukázkou. Zboží zaslané spotřebitelem na dobírku nebude převzato. Ke zboží připojte průvodní dopis a fakturu zaslanou prodávajícím.

4. Pokud kupující nesplní další povinnosti uvedené v těchto podmínkách (např. povinnost překontrolovat zboží při jeho doručení a při poškození sepsat reklamační protokol, viz výše sekce Reklamace vad zboží), nemusí být odstoupení uznáno za platné, nelze-li věc dále použít či prodat jako novou, popř. si prodávající může odečíst hodnotu poškození věci či chybějícího příslušenství věci.

Osobní údaje:
1. Uskutečněním objednávky zákazník uděluje obchodu souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů k realizaci objednávky a uskutečnění obchodu (identifikace zákazníka, doručení zboží, použití pro obchodní nabídky, včetně emailové hromadné pošty pro obchodní sdělení prodávajícího), včetně vyřizování reklamací či případného uplatnění náhrady škody nebo nároku na zaplacení kupní ceny ze strany provozovatele. Souhlas je udělen na dobu neurčitou v mezích § 5 zákona č. 101/2000 Sb.

2. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje zákazníka budou používány výhradně pro jeho vnitřní potřebu evidenci zákazníka a nebudou poskytovány třetím osobám (s výjimkou vymáhání nároků prodávajícího právní cestou). Nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Smluvní vztah se řídí právem České republiky a platí pro něj ustanovení občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, v českém jazyce a bez dohody stran ji nelze zrušit, není-li uvedeno jinak.

V Praze dne 4.3.2013