Počet položek: 0 0,- CZK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky PEJSANKOV.CZ platné od 4.3.2013

Provozovatel, správce osobních údajů a odpovědná osoba:

Jana Palčeková

Poupětova 13/1383

170 00 Praha 7

IČO: 64768295


 OBCHODNÍ PODMÍNKY

 Úvod

1. Tyto obchodní podmínky se vztahuji na smluvní vztah mezi provozovatelem jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím ohledně koupě zboží resp. služeb, který je uskutečněn přes internetový obchod www.pejsankov.cz nebo jiným způsobem komunikace na dálku.

2. Provozovatelem tohoto obchodu je Jana Palčeková, Poupětova 13/1383,17000 Praha 7, identifikační číslo 64768295

3. Tyto podmínky se vztahují na každý nákup na internetovém obchodu pejsankov.cz. Zákazník je povinen se s jejich obsahem seznámit.

 Nákup:

1. Kupní smlouva vzniká na základě objednávky kupujícího. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.Samotná kupní smlouva je uzavřena doručením závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.

2. Od uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy,které se řídí těmito podmínkami. Kupující zasláním objednávky a uzavřením smlouvy stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří právně nedílnou součást smlouvy.

3.Objednávka je vytvořena budoucím kupujícím výběrem zboží, množství, způsobu platby a dopravy. Kupující má možnost před odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

4. Prodávající prohlašuje, že plní vůči kupujícímu jako spotřebiteli informační a jiné povinnosti dle zákona (§ 53 OZ).

5. Pokud je kupní smlouva uzavřena jiným způsobem, použije se pro proces jejího uzavření občanského zákoníku s tím, že internetový obchod je vždy podkladem pro podání návrhu na kupní smlouvu ze strany kupujícího a návrh na uzavření kupní smlouvy činí kupující.

Cena, doprava a podmínky dodání zboží:

1. Kupní cena je uvedena v českých korunách včetně DPH.

2. Zboží je určené pro trh České republiky a splňuje předpisy platné na jejím území.

3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, platí se zboží předem bankovním převodem, platbou v hotovosti nebo platbou na dobírku. Do zaplacení kupní ceny není prodávající povinen předat zboží kupujícímu. Do úplného zaplacení za zboží a náklady (přeprava apod.) je zboží ve vlastnictví prodávajícího.

4. Zboží je dopravováno běžně užívanými dopravci, konkrétní dopravce se volí v průběhu objednávky a cena za dopravu se přičítá k ceně objednaného zboží. Cena je při objednání zobrazena s ohledem na výběr druhu způsobu dodání zboží a informace o cenách je součástí těchto podmínek.

5. Cena za dopravu se zobrazí v průběhu objednání zboží. Počet doprav a jejich cena se v internetovém obchodu přepočítává automaticky podle druhu, váhy a počtu zboží.

6. Předpokládaná doba dodání včetně doručení je zpravidla 3 dny, nejdéle týden od závazného potvrzení objednávky. V jiném případě, je zákazník včas informován. Nebude-li kupující souhlasit s delší dobou dodání, je oprávněn od smlouvy odstoupit; to však neplatí, pokud je zboží již prodávajícím odesláno.

7. Zboží je odesíláno na adresu uvedenou v objednávce, kupující je povinen si na této adrese zboží převzít a učinit všechny kroky k řádnému převzetí zboží. Pokud tak neučiní, včetně toho, že zboží nepřevezme nebo jeho převzetí odmítne, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 350,- Kč a dále škodu vzniklou prodávajícímu (např. platbu za doručení dopravcem zákazníkovi a zpět prodávajícímu.) Právo na vrácení zboží spotřebitelem po jeho řádném převzetí není tímto dotčeno.

8. Výměny zboží a vrácení zboží z jiných důvodů než jsou stanoveny v těchto podmínkách či v zákoně jsou možné pouze se souhlasem prodávajícího.

9. Obrázky k zboží odpovídají zpravidla přesnému vzhledu zboží, skutečný vzhled však se může v detailech lišit. S ohledem na to jsou obrázky ke zboží pouze ilustrativní. Rozdíl detailů na zboží, např.v barvě není důvodem k reklamaci zboží, zákazník po převzetí zboží však může využít právo na vrácení zboží koupené přes internetový obchod.

Reklamace vad zboží:

1. Kupující je povinen při dodání zboží ihned reklamovat neúplnost dodávky či fyzické poškození dodávky a o zjištěných závadách sepsat s dopravcem protokol, jinak nemusí být reklamace uznána.

2. Kupující je povinen zboží co nejdříve prohlédnout a případné vady uplatnit neprodleně u prodávajícího, zpravidla do tří dnů či do 14-ti dnů u skrytých vad. V případě včasného neoznámení vad nemusí být reklamace uznána. Záruční doba pro spotřebitele je 2 roky a běží od převzetí zboží. Doba použitelnosti či minimální trvanlivosti je uvedena na výrobku či v daňovém dokladu, obvykle činí 12 či 18 měsíců. Záruka se však nevztahuje na vady či úbytky zboží způsobené omezenou dobou použitelnosti výrobku vyplývající z návodu či povahy výrobku. Odstoupení není možné v případech uvedených v § 53 odst. 8 občanského zákoníku (zboží upravené pro zákazníka, zboží podléhající rychlé zkáze atd.).

3. Práva z vad zboží lze uplatnit nejdéle ve lhůtě dvou let od převzetí zboží, jinak zanikají. V případě včasného neoznámení vad po jejich zjištění nemusí být reklamace uznána. O reklamaci bude prodávajícím sepsáno potvrzení či protokol. Daňový doklad nahrazuje záruční list, pokud není vystaven zvláštní záruční list. Reklamace jsou vyřizovány nejdéle do 30-ti dnů od jejich doručení prodávajícímu.

4. Pro uplatnění reklamací a práva z toho vyplývající se použije pro spotřebitele příslušné ustanovené občanského zákoníku. Záruka se dále nevztahuje na nakládání se zbožím v rozporu s návodem, obecnými znalostmi či nevhodným použitím nebo uskladněním.

5. Platnost informací o zboží a cenách je vždy platná pro daný časový okamžik zobrazení v internetovém obchodu, resp. nejpozději k okamžiku potvrzení objednávky.

Odstoupení od smlouvy do 14- ti dnů:

1. Podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14- ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, a to při koupi na přes internet či jiný způsob umožňující komunikaci na dálku dle zákona, a v této době odstoupení doručit prodávajícímu. To neplatí při jiných způsobech koupě, např. při osobním odběru.

2. Zboží je kupující povinen nejpozději v této stejné lhůtě, tj. do 14- ti dnů, doručit na své náklady osobně či dopravcem prodávajícímu, do doby převzetí zboží prodávajícím nese nebezpečí škody na věci kupující.

3. Prodávající má v případě využití tohoto oprávnění spotřebitelem právo dle zákona na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží a je povinen vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu kupujícímu do 30- ti dnů od doručení vráceného zboží, které je nepoškozené, nepoužívané, vrácené se všemi součástmi, návodem atd. Není-li dohodnuto jinak, vrací se kupní cena bankovním převodem na účet sdělený kupujícím, popř. na adresu dodání zboží poštovní poukázkou. Zboží zaslané spotřebitelem na dobírku nebude převzato. Ke zboží připojte průvodní dopis a fakturu zaslanou prodávajícím.

4. Pokud kupující nesplní další povinnosti uvedené v těchto podmínkách (např. povinnost překontrolovat zboží při jeho doručení a při poškození sepsat reklamační protokol, viz výše sekce Reklamace vad zboží), nemusí být odstoupení uznáno za platné, nelze-li věc dále použít či prodat jako novou, popř. si prodávající může odečíst hodnotu poškození věci či chybějícího příslušenství věci.

Osobní údaje:

1. Uskutečněním objednávky zákazník uděluje obchodu souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů k realizaci objednávky a uskutečnění obchodu (identifikace zákazníka, doručení zboží, použití pro obchodní nabídky, včetně emailové hromadné pošty pro obchodní sdělení prodávajícího), včetně vyřizování reklamací či případného uplatnění náhrady škody nebo nároku na zaplacení kupní ceny ze strany provozovatele. Souhlas je udělen na dobu neurčitou v mezích § 5 zákona č. 101/2000 Sb.

2. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje zákazníka budou používány výhradně pro jeho vnitřní potřebu evidenci zákazníka a nebudou poskytovány třetím osobám (s výjimkou vymáhání nároků prodávajícího právní cestou). Nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Smluvní vztah se řídí právem České republiky a platí pro něj ustanovení občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, v českém jazyce a bez dohody stran ji nelze zrušit, není-li uvedeno jinak.


 

 V Praze dne 4.3.2013

Ochrana osobních údajů GDPR

Získávání a zpracovávání osobních údajů

 Dovolujeme si Vás požádat, abyste se pečlivě seznámil/a s následujícím ustanovením. Účelem toho dokumentu je informovat Vás o důvodech, rozsahu, účelu a způsobu nakládání a poskytování Vašich osobních údajů, jakož i o Vašem právu na přístup k těmto údajům a jejich opravy nebo vymazání. Získávání a zpracovávání osobních údajů Chovatelské potřeby-pejsankov prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s klientem a zasílání obchodních sdělení společnosti. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí týkající se objednané služby, zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Společnost Chovatelské potřeby-pejsankov postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně klientem společnosti Chovatelské potřeby-pejsankov za účelem splnění objednávky a zasílání obchodních sděleních jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Klient poskytuje Společnosti Chovatelské potřeby-pejsankov dobrovolně a z vlastní vůle svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro zasílání obchodního sdělení společnosti Chovatelské potřeby-pejsankov a to až do doby písemného vyjádření klienta o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Chovatelské potřeby-pejsankov Komunardů 55, Praha 7,17000. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. V případě, že si klient nepřeje další zasílání elektronických obchodních sdělení, může se z odběru kdykoliv bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení.

Právo na informace

Společnost Chovatelské potřeby-pejsankov má zákonnou povinností klienta jako subjekt osobních údajů ve smyslu § 11 – 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., informovat o tom, že poskytnutí osobních údajů společnosti Chovatelské potřeby-pejsankov je dobrovolné. Klient má právo být kdykoli na žádost informován o tom, jaké údaje společnost Chovatelské potřeby-pejsankov o klientovi zpracovává, pro jaké účely a dále o tom, jakým dalším subjektům jsou osobní údaje klienta předávány, v jakém rozsahu a pro jaký účel. Klient má právo k přístupu ke svým osobním údajům, na jejich opravu, blokaci nebo likvidaci nesprávných nebo nepřesných údajů. Pokud má klient otázky týkající se zpracování svých osobních údajů, může je směřovat na Chovatelské potřeby-pejsankov

Použití a postoupení osobních údajů

Společnost Chovatelské potřeby-pejsankov používá klientovy osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Chovatelské potřeby-pejsankov se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat Klienta, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které klient zadává v objednávce produktů a služeb společnosti Chovatelské potřeby-pejsankov jsou nezbytné pro identifikaci klienta jako kupujícího. Společnost  je používá k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb klienta a pro komunikaci s klientem.
Detailní osobní data klienta i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Společnosti Chovatelské potřeby-pejsankov  jakožto správce.

     

                                      Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace